Místní regulace

Místní regulace

Pravidla provozu osobních přepravníků v České republice

Regulatory:

Uživatelé našich elektrokoloběžek jsou podle zákona vnímany jako cyklisté, se stejnými právy a povinnostmi. Jízda na chodníku není podle zákona povolena.


Pro všechny osobní samobalanční přepravníky platí obdobná pravidla jako pro chodce. Přesné znění zákona týkající se samobalančních osobních přepravníků uvadíme níže:

Výňatek z novely zákona č. 361/2000 Sb.:

§ 60a (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361)

Užívání osobního přepravníku
(1) Osoba na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení (dále jen „osobní technický prostředek“) smí užít chodníku, stezky pro chodce, stezkypro chodce a cyklisty nebo odděleného pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním technickém prostředku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním technickém prostředku se § 55 použije obdobně.


(2) Osoba na osobním technickém prostředku smí užít jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo oddělený pruh pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí jedoucích cyklistů; § 57 odst. 3 a 8 a § 73 se použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním technickém prostředku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním technickém prostředku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.

(4) Osoba na osobním technickém prostředku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně.

*Segway KickScooter GT2P smí být používán pouze na závodních tratích a/nebo soukromém pozemku. Dodržujte prosím místní předpisy