Podpora: Záruka a místní regulace

Záruka a místní regulace

Pravidla provozu osobních přepravníků v České republice

Místní regulace
Pro všechny osobní přepravníky platí obdobná pravidla jako pro chodce. Přesné znění zákona týkající se našich produktů uvadíme níže:
 
Výňatek z novely zákona č. 361/2000 Sb.:
 
§ 60a
 
Užívání osobního přepravníku
(1) Osoba na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení (dále jen „osobní technický prostředek“) smí užít chodníku, stezky pro chodce, stezky pro chodce a cyklisty nebo odděleného pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním technickém prostředku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním technickém prostředku se § 55 použije obdobně.
 
(2) Osoba na osobním technickém prostředku smí užít jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo oddělený pruh pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí jedoucích cyklistů; § 57 odst. 3 a 8 a § 73 se použijí obdobně.
 
(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním technickém prostředku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním technickém prostředku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.
 
(4) Osoba na osobním technickém prostředku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně.


Záruční podmínky​
1) Autorizovaný prodejce poskytuje Záruční list prvním kupujícím a nabyvatelům z převodu (vysvětleno níže) pro produkty Segway, Ninebot, náhradní díly a příslušenství (dále jen Produkt) koupené v ČR. Výraz “první kupující”, jak je použito výše, znamená kupujícího, který si pořídí nový Produkt od Autorizovaného prodejce. Výraz nabyvatel z převodu, jak je použito výše, se vztahuje na kupujícího a na kohokoli, kdo si pořídí Produkt během období pokrytého Záručním listem.

2) Autorizovaný prodejce poskytuje standardně 12 měsíční záruku na Produkt od data převzetí. Záruční doba pro dodané baterie je 6 měsíců.
V případě, že příjemcem není subjekt, který by kupní smlouvu uzavíral v rámci své podnikatelské činnosti, a prodej tak podléhá ustanovením občanskému zákoníku ČR o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem,  je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od data převzetí.

3) Náhradní díly zahrnují všechny náhradní díly pro Segway PT a Ninebot zakoupené samostatně.

4) Příslušenství znamená zboží, které je prodáváno Autorizovaným prodejcem pro použití se Segwayem PT či Ninebotem. Jediné příslušenství pokryté tímto Záručním listem, je příslušenství vyrobené společností Segway a Ninebot. Jestliže příslušenství prodávané Autorizovaným prodejcem není vyrobené společností Segway, nebo Ninebot a je pokryto záručním listem vystaveným výrobcem tohoto příslušenství, Autorizovaný prodejce poskytne Kupujícímu při převzetí záruční list, který pokrývá záruku na toto příslušenství.

5) V případě, kdy během záruční doby bude Kupující uplatňovat svá práva z vadného plnění pro podstatné porušení smlouvy, Autorizovaný prodejce podle volby Kupujícího opraví nebo vymění s použitím nových, nebo důkladně opravených dílů stejného nebo podobného typu poškozený komponent Produktu, náhradní díl nebo příslušenství. Kupující se rovněž může rozhodnout uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Kupující přitom Autorizovanému prodejci sdělí, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, a tuto volbu již nebude moci bez souhlasu Autorizovaného prodejce měnit. Při nepodstatném porušení kupní smlouvy má Kupující právo pouze na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě uplatnění práva z vadného plnění v rámci záruční doby bude celý servis vyřízen nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od Smlouvy.
 
6) Autorizovaný prodejce se může při opravě komponentu, náhradního dílu nebo příslušenství rozhodnout pro výměnu nepoškozených častí, které jsou součástí montážní podskupiny, která obsahuje poškozený komponent. Jakýkoliv vyměněný komponent, část nebo příslušenství (poškozené části a části které jsou součástí stejné montážní podskupiny) se stanou majetkem Autorizovaného prodejce.

7) Tento Záruční list nepokrývá poničení Produktu způsobeného zejména následujícím:
jakékoli vnější způsobení jako například pád, nehoda, kolize, požár, přepětí, potopení ve vodě, zmrznutí nebo srážka předmětů;  nesprávné použití Produktu jako například jízda přes překážky, přetížení, závodění a podobně, které je v nesouladu s instrukcemi a varováními vyjádřenými v manuálu vystaveným společností Segway, Ninebot, či Autorizovaným distributorem; jakákoli modifikace Produktu; povolování nebo otevírání stabilizační plošiny Produktu nebo jakýkoli jiný přístup ke komponentům v plošině (základní deska, sada gyroskopů, motory, převodovky a vnitřní vedení); poškození parkovacího stojánku způsobené stoupnutím na Produkt nebo pohybem Produktu se zapnutým parkovacím módem; poškození barvy, řídítek a vzhledových ploch nevhodným čištěním jako například čištění vysokotlakým vodním systémem, brusivy nebo rozpouštědly; vystavení okolním vlivům přes omezení vyjádřeném v manuálu; nesprávná údržba a servis Produktu jinde, než-li u Autorizovaného prodejce, který vystavil Záruční list; poškození způsobené použitím nevhodného příslušenství a komponent; nabíjení Produktu v nesouladu s pokyny vyjádřenými v manuálu.
 
8) Správné použití, nabíjení a údržba Produktu je uvedena v manuálu vystaveném Autorizovaným distributorem.

9) Pro záruční a pozáruční opravy musí být kontaktován Autorizovaný prodejce. Kontakt na Autorizovaného prodejce je uveden v hlavičce tohoto záručního listu.

10) Při komunikaci je třeba Autorizovaného prodejce seznámit s problémem, poskytnout mu potvrzení o koupi a potvrzení o datu dodání, a také mu musí být sděleno sériové číslo Produktu, které je uvedené buď na štítku zadní strany základny pod nášlapy, nebo je vyražené pod bateriemi na spodní straně základny, či v prodejní dokumentaci.

11) Postup záruční a pozáruční opravy:
Autorizovaný prodejce může poskytnout Kupujícímu RMA formulář. Kupující pak doručí Produkt, poškozenou část, náhradní díl nebo příslušenství Autorizovanému prodejci, nebo jinému servisnímu poskytovateli (dle instrukcí Autorizovaného prodejce), řádně zabalené tak, aby se Produkt dále nepoškodil během přepravy a s přiloženým formulářem v ochranné fólii na obalu. Kupující uhradí náklady na přepravu a nese riziko ztráty během přepravy, pokud není uvedeno v servisní smlouvě jinak. Jestliže je vrácený Produkt poškozen v záruční době, Autorizovaný prodejce se postará o zajištění opravy nebo výměny Produktu, jeho komponentu, náhradního dílu nebo příslušenství, a to v souladu s podmínkami uvedenými výše. Kupující si po dokončení prací Produkt vyzvedne. Kupující si může na vlastní náklady zařídit zpáteční přepravu.

12) V souladu s omezeními a podmínkami uvedenými v těchto záručních podmínkách, Autorizovaný prodejce zaručuje na vyměněné díly a práci záruku po dobu, která je uvedena v Záručním listu.. Oprava a výměna poškozených částí, komponentů nebo příslušenství neprodlužuje záruční dobu, která je poskytována tímto Záručním listem.

13) Povinnosti a odpovědnost Autorizovaného prodejce za jakékoli poruchy součástí Produktu jsou omezeny na opravu nebo výměnu poškozených částí, jak je vymezeno v tomto Záručním listu. Autorizovaný prodejce nepřebírá žádné jiné povinnosti nebo odpovědnost ve spojení Produktem, jeho komponentem, náhradním dílem nebo příslušenstvím.
Autorizovaný prodejce není odpovědný za škody, které mohly být způsobeny libovolným defektem v Produktu, náhradním dílu nebo příslušenství. Autorizovaný prodejce též není odpovědný za žádné náhodné nebo následné škody, které mohou Kupujícímu vzniknout jako následek vady.

14) Záruční list je jedinou zárukou použitelnou pro Produkt a je v souladu s právními předpisy ČR. Autorizovaný prodejce jiné záruky neuznává.
 
V Praze, dne 22. 09. 2016
 
GSI distribution s.r.o. / Autorizovaný distributor produktů společností Segway Inc. a Ninebot v ČR a SK